МОН  Делегирани бюджети  
28-07-2015 11:19
 
 
МОН  ЦЕНТРАЛА на  МОН:
 тел.:   9217799,
 факс: 9882485

Адрес: София 1000
бул.: "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 - 19:00 ч.Начало  |   Общо образование  |   Професионално образование  |   Висше образование  |   Наука  |  
 
Делегирани бюджети   


Бюджет на МОН | Отчети и бюджети на ВРБК | Делегирани бюджети 2008 г.

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата на делегирани бюджети през 2014 година

Информация за  броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по информационната система "Админ М" към 1 януари 2014 г. / съгл. чл. 41а, ал. 13, т. 1 от ЗНП и ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/.                

Информация за  броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по бюджета към 1 януари 2014 г. / съгл. чл. 41а, ал. 13, т. 2 от ЗНП и ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/.                

Информация за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2014 г. по видове единни разходни стандарти и по общини съгласно информационната система на Министерството на образованието и науката "Админ М"

Информация за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците за учебната 2013/2014 година и размера на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І-ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. съгласно ЗДБРБ за 2014 г.

Актуализирано разпределение на средствата за детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена-ИПУ по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 239 от 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на ПРБК, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена-ИПУ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на средствата за диференцирано заплащане на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на средствата за детски градини по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 239 от 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на ПРБК, финансиращи училища и детски градини

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на средствата за училища по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 239 от 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на ПРБК, финансиращи училища и детски градини

Заповед за определяне на условията и реда за разпределение на средства за стипендии въз основа на образователните резултати на училищата

Разпределение на средствата за стипендии за 2013 г., изчислени на броя на учениците съгласно "АдминМ" към 01.01.2013 г. по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, публикувани в изпълнение на чл. 2, ал. 4 от ПМС № 33/15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование   

ПРАВИЛА за определянето на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2013 година, утвърдени със заповед № РД09-270/08.03.2013

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА,, получени по единни разходни стандарти за 2013 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ
, утвърдени със Заповед № РД 09-227 /28.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Информация по видове единни разходни стандарти по министерства за  броя на децата и учениците към 01.01.2013 г. по информационната система Админ М

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2013 г.

Информация за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по министерства

Информация за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2013 г. по видове единни разходни стандарти и по общини съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката "Админ М"

Информация за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по общини

РЕШЕНИЕ № 20 от 10 януари 2013 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г., изменено с РЕШЕНИЕ № 850 на Министерски съвет от 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2012/2013 година и размера на СРЕДСТВАТА по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І-ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. съгласно ЗДБРБ за 2013 г. 

Разпределение на средствата за диференцирано заплащане на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2012 г., утвърдени със заповед № РД09-562/07.05.2012

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ, утвърдени със заповед № РД 09-220/28.02.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, получени по единни разходни стандарти за 2012 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2012 г.

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2012 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по информационната система "Админ М" към 1 януари 2012 г. / съгл.§ 47, ал. 13, т. 1 от ПЗР на ЗДБ за 2012 г./

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по ЗДБ за 2012 г.

Информация за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2012 г. по видове единни разходни стандарти и по общини съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката "Админ М"

Информация за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и размера на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І - ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

Средства за диференцирано заплащане за учебната 2010-2011 година, включително осигуровки за сметка на работодател

ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г., утвърдени със заповед № РД09-6/52/12.05.2011

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ, утвърдени със заповед № РД 09-241/24.02.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по ЗДБ за 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по информационната система "Админ М" към 1 януари 2011 г.

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно ЗДБРБ за 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г. по видове единни разходни стандарти и по общини съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката "Админ М"

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

Информация за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І - ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

СПРАВКА ЗА КОРЕКЦИЯТА НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОМЯНАТА В БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ за учебната 2010/2011 г.

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ за 2010 г. по дейности

Писмо Изх.номер ФО-67 от 3.12.2010 г. на МФ за промяна в бюджетните взаимоотношения на общините с Централния бюджет за 2010 г.

Средства по единни разходни стандарти за 5-годишни деца в задължителна предучилищна подготовка за периода 15 септември - 31 декември 2010 г.

Информация за разпределението на допълнителни средства по училища и детски градини за осигуряване на учебни помагала за предучилищната подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 г.

Средства за диференцирано заплащане на директорите на училища, обслужващи звена и детски градини за учебната 2009 - 2010 година

СПРАВКА за средствата по ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища за периода 15.09.2010 г. - 31.12.2010 г.

Писмо на МОМН с изх.No 9110/24.09.2010 г. и МФ с изх.No ФРС-5/24.09.2010 г. до общините и РИО във връзка с определяне размера на средствата от централния бюджет за четвърто тримесечие на 2010 г. за компенсиране на безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките  и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Информация за проект „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”- семинари, консултации, разяснителна дейност - можете да намерите на сайта на проекта delegbudget.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по бюджетите на УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА над определените по ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ утвърдени със заповед № рд 09-205/25.02.2010 г. nа министъра на образованието, младежта и науката

ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г. утвърдени със заповед № РД 09-212/01.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ за  броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по ЗДБРБ за 2010 г. /съгл.§ 55, ал. 12, т. 2 от ПЗР на ЗДБ за 2010 г./

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно ЗДБРБ за 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2010 г. по видове единни разходни стандарти и по общини съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката "Админ М"

ИНФОРМАЦИЯ за  броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по информационната система "Админ М" към 1 януари 2010 г. /съгл.§ 52, ал. 12, т. 1 от ПЗР на ЗДБ за 2010 г./

РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ

РЕШЕНИЕ  № 937 от 8 декември 2009 година
за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г.

Приложение № 1 към т. 1
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ЧРЕЗ БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ДЕЙНОСТИ на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги

Приложение № 5 към т. 4
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА по ПМС № 204/2009 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на въведените системи на делегирани бюджети за 2009 г.

Писмо на министъра на образованието, младежта и науката до кметовете на общините в България, № 9110-14 от 18.11.2009 г.

Писмо на министъра на образованието, младежта и науката до министрите на земеделието и храните и на културата, № 9107-154 от 07.12.2009 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ

  • Формуляр - Декларация за съответствието на въведените системи на делегирани бюджети на критериите, определени с Приложение към чл. 1 от Постановление № 204 на Министерския съвет за приемане на критерии и ред оценяване на въведените системи на делегираните бюджети за 2009 г.

Информация за броя на пътуващите ученици и размера на средствата по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

МЕХАНИЗЪМ за определяне на РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА ПРЕЗ 2009 г., утвърден със заповед № РД 09-565/10.04.2009 г. на министъра на образованието и науката

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ, утвърдени със заповед № РД 09-351/25.02.2009 г. на министъра на образованието и науката

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, получени по единни разходни стандарти за 2009 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ за размера на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за закуска на децата в подготвителните групи към детските градини, подготвителните класове в училищата и за учениците от І до ІV клас в училищата през 2009 г. в изпълнение на § 70 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2009 г.

РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 29 от 23 януари 2009 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009 г.

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА по единни разходни стандарти – помощен материал във връзка с прилагането на §68 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците по информационната система „Админ М" към 01.01.2009 г.  по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средства за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по ЗДБРБ за 2009 г.

 Developed by NIT
Дирекция Международно и европейско сътрудничество   |    Център за развитие на човешките ресурси   |    Европейско икономическо пространство   |    Sciex Programme   |    CEEPUS   |    Българско гражданство   |    Национален седмичник за образование и наука   |    Фонд Научни изследвания   |    Европейско пространство за висше образование   |    European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET)   |    Квалификация на педагогическите специалисти   |    ОПАК. Експерти в действие   |    Моята детска градина и моето училище